nl Nederlands

ALGEMENE VOORWAARDEN Bransz

ALGEMENE VOORWAARDEN Bransz

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen studio Bransz en de ingeschreven persoon betreffende het volgen van de lessen bij studio Bransz.

1. Abonnementsduur en beëindiging

Wanneer u lid wordt van Bransz is dat voor een bepaalde tijd van één jaar en wordt het contract vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail, bij aangetekend schrijven of door middel van een persoonlijk overhandigd schrijven. Opzegging is mogelijk na het 1e jaar. Na het 1e jaar vindt stilzwijgende verlenging plaats van het abonnement voor onbepaalde tijd. Waarna een opzegtermijn van 1 maand van toepassing is. Wij hanteren deze regeling i.v.m. het tot stand brengen en goed verloop, van onze jaarlijkse einduitvoering. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Bransz te betalen, ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

Wanneer u een korte cursus volgt bij Bransz wordt het begin en eindmoment duidelijk aangegeven op het aanmeldformulier. Dit is dan voor de bepaalde tijd die is aangegeven op het inschrijfformulier. Op dit moment geldt dit enkel voor de rugschool.

2. Betaling

U dient iedere maand uw contributie te voldoen. Er kan uitsluitend per automatische incasso worden betaald. Indien wij de contributie niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij een herinnering sturen. Hiervoor brengen wij administratiekosten in rekening. Betaling vindt plaats in 11 maandelijkse termijnen of per jaarlijkse termijnen. Automatische betaling vind plaats in 11 gelijke termijnen per maand, van september t/m juli.

Wanneer u een korte cursus volgt bij Bransz vindt de betaling eenmalig plaats, uiterlijk tijdens de eerste week van de cursusperiode. Dit is op dit moment alleen van toepassing op de Rugschool lessen.

3. Restitutie

Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag

Bij wangedrag kan uw lidmaatschap bij studio Bransz beëindigd worden.

6. Vakantie

I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt dus maandelijks hetzelfde bedrag aan contributie. Er zijn geen vaste lessen tijdens de maanden juli en augustus i.v.m. de zomervakantie.

7. Deelname

Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

8. Jaarlijkse indexering

Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

9. Aantal lessen

U kunt deelnemen aan de lessen in Wageningen, Oosterbeek, Harskamp en Otterlo. Lessen kunnen bij uitval of vakantie in overleg worden ingehaald (bezoek www.bransz.nl voor informatie over geschikte lesmomenten).

11. Kledingvoorschriften

In de studio of sportzaal dient u correcte kleding te dragen die passen bij de bewegingsvorm. Let op: bij enkele lessen geldt de handhaving van het schooltenue.

12. Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van studio Bransz geschieden geheel op eigen risico. Houdt u aan de instructies en de aanwijzingen van de docent. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand van de les aan de docent mede te delen. Studio Bransz wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen.

13. Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij studio Bransz de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Studio Bransz is te allen tijde gerechtigd om een ieder, die zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door studio Bransz te bepalen duur, te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden in eerste instantie door de instructeur van studio Bransz beoordeeld. Uiteindelijke eindbeslissing vindt plaats in overleg met de eigenaar van Bransz.