nl Nederlands

ALGEMENE VOORWAARDEN Bransz

ALGEMENE VOORWAARDEN Bransz

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen studio Bransz en de ingeschreven persoon betreffende het volgen van de lessen bij studio Bransz.

1. Abonnementsduur en beëindiging

Wanneer u lid wordt van Bransz is dat voor een bepaalde tijd van één jaar en wordt het contract vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail, bij aangetekend schrijven of door middel van een persoonlijk overhandigd schrijven. Opzegging is mogelijk na het 1e jaar. Na het 1e jaar vindt stilzwijgende verlenging plaats van het abonnement voor onbepaalde tijd. Waarna een opzegtermijn van 1 maand van toepassing is. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Bransz te betalen, ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

Wanneer u een korte cursus volgt bij Bransz wordt het begin en eindmoment duidelijk aangegeven op het aanmeldformulier. Dit is dan voor de bepaalde tijd die is aangegeven op het inschrijfformulier.

2. Betaling

Betaling vindt plaats in 11 maandelijkse termijnen of per jaarlijkse termijnen.

Heeft u gekozen voor een betaling in 11 (elf) maandelijkse termijnen, dan dient u iedere maand uw contributie te voldoen. Er kan dan uitsluitend per automatische incasso worden betaald. De betaling in termijnen is een service van Bransz en kost niets extra. Indien wij de contributie niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij een herinnering sturen. Voor deze handeling kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. Automatische betaling vind plaats in 11 gelijke termijnen per maand, van september tot en met  juli.

Heeft u gekozen voor een jaarbetaling, dan zullen wij jaarlijks een factuur sturen die u, binnen de op de factuur gestelde termijn, dient te voldoen. Indien wij de contributie niet binnen de gestelde termijn ontvangen, zullen wij een herinnering sturen. Voor deze handeling kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

Wanneer u een korte cursus volgt bij Bransz vindt de betaling eenmalig plaats. Deze dient u, binnen de op de factuur gestelde termijn, te voldoen. Indien wij de contributie niet binnen de gestelde termijn ontvangen, zullen wij een herinnering sturen. Voor deze handeling kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. 

3. Betaling en Restitutie

Zowel Bransz als de abonnementhouder/klant zijn verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van betalingen. Wanneer er al dan niet gedurende een langere periode een foutief bedrag wordt betaald, om welke reden ook, zal deze middels een credit of debet factuur worden bijgesteld. Deze factuur dient binnen de gestelde factuurtermijn voldaan te worden.
Er is geen aanspraak op restitutie van abonnementsgeld.

4. Abonnement

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag

Bij wangedrag kan uw lidmaatschap bij Bransz beëindigd worden.

6. Vakantie

I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt dus maandelijks hetzelfde bedrag aan contributie. Er zijn geen reguliere lessen tijdens de maanden juli en augustus i.v.m. de zomervakantie. De vakanties en vrije dagen zijn terug te vinden in onze agenda.

7. Deelname

Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

8. Jaarlijkse indexering

Jaarlijks kan er een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

9. Aantal lessen

U kunt deelnemen aan de lessen in Wageningen, Oosterbeek, Harskamp en Otterlo. Lessen kunnen bij uitval of vakantie in overleg worden ingehaald. Bezoek het rooster op Bransz.nl voor informatie over geschikte lesmomenten.

11. Kledingvoorschriften

In de studio of sportzaal dient u correcte kleding te dragen die past bij de bewegingsvorm. Let op: bij de volgende lessen geldt de handhaving van een schooltenue. De schoolkleding dient na de eerste maand gepast en aangeschaft te worden bij Bransz. De prijzen hiervoor variëren tussen de €30,- en €90,- voor een basisset. De lessen die gebruik maken van een schooltenue zijn: Peuter en Kleuter danslessen, Klassiek ballet, Jazzdance, Musical, Modern, Contemporary en Selectielessen. Bekijk de betreffende schooltenues en aanvullende informatie hierover via de volgende link: Bransz.nl/danskleding/

12. Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van studio Bransz geschieden geheel op eigen risico. Houdt u aan de instructies en de aanwijzingen van de docent. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand van de les aan de docent mede te delen. Bransz wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen.

13. Conformering overeenkomst

De abonnementhouder verklaart door inschrijving bij Bransz de door Bransz opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bransz is te allen tijde gerechtigd om een ieder, die zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door Bransz te bepalen duur, te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Informatieverstrekking

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van zet- en typefouten.

15. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden in eerste instantie door de instructeur van Bransz beoordeeld. Finale beslissing vindt plaats in overleg met de eigenaar van Bransz.